Globen

Studiehandledning

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Studiehandledning

Kurs 3 i geografi är uppgjord utgående från Läroplansgrunderna 2003 för gymnasiet.

MÅL
Kursens mål är att de studerande skall

  • känna till de risker som ansluter sig till naturfenomen, till människans verksamhet samt till växelverkan mellan natur och människa på jorden och kunna bedöma deras betydelse ur människans och miljöns synvinkel
  • veta hurdana risker som förekommer i olika områden på jorden och kunna jämföra och bedöma riskfylldheten både globalt och lokalt
  • inse samband mellan utvecklingsgrad och risker
  • veta vilka möjligheter det finns att förutsäga och gardera sig mot hot, reglera konflikter och verka enligt principerna för hållbar utveckling.

CENTRALT INNEHÅLL
Riskernas geografi, klassificering av risker och riskernas betydelse
Risker och riskfyllda områden i anslutning till naturföreteelser
Miljörisker och riskfyllda områden som beror på förhållandet mellan människan och naturen
Mänsklighetens risker och riskfyllda områden
Tekniska risker

Nätkursens innehåll: Kursen bygger på utbildningsstyrelsens läroplan. Det finns en lärobok för kursen, nätkursens struktur bygger delvis på den, men är till stor del fristående. Varje avsnitt innehåller länkar till webbsidor med fördjupande information.

Kursbok: Riskernas och möjligheternas värld, Schildts

Övrig litteratur: Det är bra att läsa tidningar och följa med nyhetssändningar, kartbok.

Förkunskaper: Man bör ha avlagt kurs 1 och 2 i geografi. Riskernas geografi är en fördjupad kurs och kursen bygger på material som behandlats i dessa kurser.

Utvärdering: Kursen bedöms på grundval av en kurstentamen och
insändningsuppgifter. För närmare detaljer om hur studierna skall avläggas se sidan om studiehandledning.
Kursdeltagarna ombeds även att utvärdera kursen.

Studiernas genomförande

I början av kursen ordnas ett informationstillfälle. Då diskuteras
lämplig tidpunkt för 2-3 närstudietillfällen och datum för tentamen.
Deltagarna informeras även om när och hur läraren är anträffbar.

Kursen är indelad i studieblock, rubrikerna finns uppe på sidan. Studieblocken varierar i omfattning men motsvarar sammanlagt ca 40 h studier.

I varje studieblock finns uppgifter som skickas till läraren. Förutom dessa insändningsuppgifter finns uppgifter för självstudier, och till exempel studentexamensuppgifter som berör det avsnittet. Instuderingsuppgifter gås igenom enligt behov och önskemål på närstudietillfällena.

Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi