Grytor

Befolkningen: Tillväxt

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

INLEDNING (Läroboken s. 94)
Befolkningsökningen är ett av de största hoten mot människans framtid på jorden. Jordens bärkraft överskrids i något skede, livsmedelsproduktionen kan inte ökas i samma takt som befolkningen växer. Världens befolkning växer fortfarande, men långsammare än tidigare.

Populationsklockor
Den första januari 2006 fanns det 6 581 142 750 människor, enligt "ibiblios" populationsklocka. Jämför antalet med dagens population. Det finns många osäkerhetsfaktorer då man beräknar befolkningens storlek. Det är därför bra att jämföra resultatet från olika populationsklockor på Internet:
Population Media Center
Population Coalition
Princeton University
U.S. Census Bureau

Glada barn i Tses, Namibia.
Bild 5.1: Glada barn i Tses, Namibia.

Procentuellt är befolkningstillväxten snabbast i Afrika (bild 5.1). Antalet människor ökar ändå mest i östra och södra Asien. I I-länderna utgör de gamla en allt större del av befolkningen. Det leder till att det inte finns tillräckligt med arbetskraft för att utföra alla arbeten.

Människor flyttar i allt högre grad efter arbete, bort från krig och fattigdom. Befolkningen koncentreras i städerna och många problem uppstår på grund av det. Många har råd att sätta pengar på att resa, turismen är en allt viktigare näringsgren, med alla de negativa och positiva konsekvenser som det medför.

Befolkningsutvecklingen
FN:s avdelning för befolkningsfrågor har tagit fram alternativa prognoser för befolkningstillväxten. Befolkningens tillväxt har blivit långsammare. Det betyder att de mest pessimistiska prognoserna, 12 miljarder människor på jorden år 2050, antagligen inte förverkligas (bild 5.2).

Det viktigaste målet är att minska antalet barn som föds. Flickor som fått gå i skola kan ta hand om sin familj bättre och klarar också bättre av att försörja sig själva. De här flickorna får sina barn senare, barnen är också färre och friskare. Genom att ge bättre förutsättningar för flickor att gå i skola minskar befolkningsökningen snabbt. Uppgifterna om befolkningen i detta avsnitt är hämtade ur "Population Newsletter No. 79, June 2005".

Befolkningsutvecklingen i världen, olika
Bild 5.2: Befolkningsutvecklingen i världen, olika
fertilitetsalternativ, källa: http://esa.un.org/unpp/.

Befolkningsökningen sker huvudsakligen i mindre utvecklade länder, där sker 95 % av tillväxten, endast 5 % sker i utvecklade länder (bild 5.3). Nio länder förväntas stå för över hälften av tillväxten: Indien, Pakistan, Demokratiska republiken Kongo, Bangladesh, Uganda, USA, Etiopien och Kina, ordningsföljden enligt tillväxtens storlek. I vissa länder är tillväxten speciellt snabb: Afghanistan, Burkina Faso, Tchad, Kongo, Demokratiska Republiken Kongo, och flera andra länder i Afrika. Befolkningen kan mer än tredubblas i dessa länder.

I ett femtiotal länder kommer befolkningen att minska. I Tyskland, Italien, Japan, Ryssland och flera andra före detta Sovjetrepubliker, beräknas befolkningen minska. I de baltiska staterna föds det redan nu färre människor än det dör. En del av minskningen kommer att uppvägas av invandring.

Befolkningsutvecklingen i olika områden mellan åren 2005 och 2050,
Bild 5.3: Befolkningsutvecklingen i olika områden mellan åren 2005 och 2050,
enligt medelhög fertilitet, källa http://esa.un.org/unpp/ .

Födelsetalet, d.v.s. antalet barn per kvinna, kommer fortsättningsvis att sjunka. 1950 födde kvinnorna i världen i medeltal 5 barn var, år 2000 var denna siffra 2,65. Enligt beräkningarna för medelhög fertilitet (bild 5.2) kommer siffran att vara ca 2,05 år 2050.

Födelsetalet är fortfarande högt i många länder: i Afghanistan, Burkina Faso, Burundi och flera andra länder är födelsetalet fortfarande 7. I Tyskland, Italien och Japan är talet ca 1. I Finland är födelsetalet ca 2, i Kina 1,7. För att befolkningens storlek i ett land skall bibehållas bör födelsetalet vara 2,1.

Mortaliteten. Dödligheten hos olika åldersgrupper är olika stor. I U-länderna är dödligheten bland barn mycket stor. Spädbarnsdödligheten (barn under 1 år) har ändå sjunkit kraftigt i de flesta länderna. År 2003 dog 165 barn av tusen levande födda (‰) i Afghanistan, motsvarande siffra för år 1960 var 245 ‰. Medeltalet för industriländer år 2003 var 5 ‰, för hela världen 54 ‰.

Ofta mäts också dödligheten hos barn under 5 år. År 2003 var dödligheten för barn under 5 år i hela världen 80 ‰, i de minst utvecklade länderna 155 ‰ i utvecklade länder 6 ‰ barn.

Dödligheten påverkas mycket av AIDS-epidemin i många länder. Sjukdomen drabbar mest vuxna människor i arbetsför ålder, i vissa områden är mer än 30 % av befolkningen mellan 15 och 49 år smittade.

Förväntad livslängd. Medellivslängden har ökat från 47 till 65 år mellan åren 1950 till 2005. I vissa områden har situationen blivit sämre under de senaste åren på grund av AIDS och oroligheter. Den förväntade livslängden i världen antas ändå öka till 75 år 2050. I Afrika söder om Sahara har den förväntade livslängden sjunkit från 65 år på 1990-talet, till dagens 43 år, på grund av AIDS-epidemin. I vissa av dessa länder kommer populationen att minska.

Indiens befolkningsstruktur förändras,
Bild 5.4: Indiens befolkningsstruktur förändras, andelen äldre människor ökar, liksom andelen kvinnor. Källa: http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html

Befolkningens åldersfördelning förändras. I många U-länder utgör barn under 15 år mer än 40 % av befolkningen (bild 5.4), medan andelen i I-länder i allmänhet är omkring 20 % eller lägre. I Finland är andelen barn under 15 år 18 %. Andelen människor i arbetsför ålder, 15- 65-åringar, ökar i U-länderna. I I-länderna ökar andelen gamla människor, det är problematiskt då det då kanske inte finns tillräckligt med arbetskraft. Hälften av människorna i världen beräknas vara yngre än 27 år.

Befolkningspyramider beskriver ålders- och könsfördelningen bra. Pyramider som beskriver befolkningen i många länder finns på adressen: http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html

Mer befolkningsdata finns på följande adress
FN: http://www.un.org/popin/data.html

Litteratur:

Suomen tilastollinen vuosikirja 2004. Tilastokeskus, Hämeenlinna 2004. ISBN 952-467-350-9

Nagle, Garrett: Hazards. Thomas Nelson and Sons Ltd, Walton-on-Thames 1998. ISBN 0-17-490022-8

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi