Grytor

Uppgifter: Befolkning

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Övningsuppgifter

  1. Bekanta dig med frågor som berör jämlikhet och kvinnornas ställning i länder med olika religion. Har ett lands utvecklingsgrad betydelse för kvinnornas ställning eller är det mera en fråga om religion eller tradition?
  2. Undersök barnens rättigheter.
  3. Ta reda på vilka organisationer det finns i Finland som driver U-landshjälp. Fundera på hur du själv skulle kunna tänka dig att bistå ett U-land.
  4. Bekanta dig med ett konkret biståndsprojekt i Afrika där målet är att förbättra förhållandena i ett område/by. Vilka är kriterierna för att en insats skall anses vara lyckad?

Studentexamensuppgifter
Observera att det i många fall är nödvändigt att bekanta sig med även andra kapitel av kursen för att kunna skriva ett bra svar på uppgifterna, detta gäller i synnerhet jokerfrågorna som är värda 9 poäng.

3.2001: I en ådal i de schweiziska Alperna med bosättning i dalbottnen avverkar man skogen på dalsluttningarna. De nedre delarna av sluttningarna röjs till åker, och de övre delarna börjar man använda som betesmark. Dessutom öppnar man ett slalomcentrum i området. Vilka sannolika konsekvenser har dessa åtgärder för den del av dalen där förändringen sker och områdena nedströms ån?

3.2000: a) Nicaragua, Egypten, Moçambique och Vietnam är utvecklingsländer som drabbats av problem orsakade av både naturkatastrofer och mänsklig verksamhet. Redogör för vilka slags risker som förekommer i vart och ett av nämnda länder.
b) Vilken typ av humanitär hjälp kan Finland erbjuda dessa länder i händelse av katastrofsituationer? Vilka organisationer kan anlitas som förmedlare av hjälpen?

stex32000

3.1999: För vilka risker bör ett internationellt företag gardera sig då det är i färd med att lokalisera aktiviteter till Filippinerna?

mars1999

9.1998: ”De afrikanska kvinnorna trälar för att uppehålla livet mitt bland hungersnöd, torka och krig. De fortsätter dock att höra till de fattiga eller helt utstötta i det ekonomiska systemet.” (Tassoum L. Doual)
Beskriv de afrikanska kvinnornas vardag samt de faktorer som påverkar deras ekonomiska och sociala ställning. Hur kan man förbättra kvinnornas ställning, och vilken inverkan har en förbättring av kvinnans ställning på förhållandena i utvecklingsländerna?

3.1997: Flyktingproblemet i världen har ökat avsevärt under de senaste tio åren. Kriser i anslutning till flyktingströmmar har förekommit i olika delar av världen. Antalet flyktingar som är beroende av hjälp och skydd från UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) har snabbt ökat under början av 1990-talet (17 miljoner år 1991, över 27 miljoner år 1995).

a) Definiera vem som är flykting.
b) Redogör för orsakerna till flyktingströmmarna under 1990-talet.
c) Redogör för de regionala dragen i flyktingproblemet under 1990-talet.

9.1996: Turismen som geografiskt fenomen. Begrunda också nytta och nackdelar i anslutning till turismen.( Jokerfråga)

9.1995: Presentera och värdera olika sätt att mäta regionala skillnader i välstånd på jorden. (Jokerfråga).

3.1992: Befolkningstillväxten på jorden. Redogör för befolkningsmängdens tillväxt och dess orsaker. Redogör också för de regionala dragen i tillväxten, för strävandena att begränsa tillväxten och för gjorda prognoser gällande befolkningstillväxten. (Jokerfråga)

9.1989: Miljöförändringar som hänger ihop med städers tillväxt. (Jokerfråga)

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi