Giraff

Uppgifter: Ekologi

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Övningsuppgifter

  1. Hur sammanhänger skyddet av skogarna med de mänskliga rättigheterna?
  2. Bekanta dig med skogsåkerbruk "agroforestry" och jämför det med konventionella jordbruksmetoder.
  3. Är införda trädslag, som odlas för pappersindustrin på trädplantager ett hot mot ekosystemen?
  4. Undersök i vilken del av världen skogarna är mest hotade. Finns det regionala skillnader i hotbilden?
  5. Reflektera över hoten mot de stora innanhaven. Vilka skillnader finns det mellan hoten mot Svarta havet och Östersjön?
  6. Skyddet av ekosystemen drivs av många olika organisationer på olika nivåer. Ge exempel på organisationer som är inriktade på miljövård och jämför dem med den miljövård som staterna och industrin driver.

Studentexamensuppgifter
Observera att det i många fall är nödvändigt att bekanta sig med även andra kapitel av kursen för att kunna skriva ett bra svar på uppgifterna, detta gäller i synnerhet jokerfrågorna som är värda 9 poäng.

3.2004: Skogarna på jordklotet och deras framtidsutsikter. (Jokerfråga).

3.2003: Miljöproblemen i haven och orsakerna till dem. Diskutera också var problemområdena ligger.

9.1997: Erosionen som naturfenomen och som ett av människan orsakat problem. Hur kan erosionsproblemet förebyggas? (Jokerfråga).

3.1997: Vid diskussioner rörande den levande världens mångsidighet (biodiversitet) har en oro för minskningen i antalet ekosystem på Jorden framförts. Redogör för minskningen dels i biomernas och mera begränsade ekosystems antal och dels i deras regionala utbredning på Jorden.

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi