Tromb?

Uppgifter: Klimat

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Övningsuppgifter

  1. Bekanta dig med Kyotoavtalet och de förhandlingar som nyligen fördes om de globala utsläppen av växthusgaser.
  2. Förklara hur växthuseffekten uppstår. Vilka är de viktigaste växthusgaserna, vilka är deras viktigaste källor. Vad kan människan göra för att minska utsläppen?
  3. Förklara skillnaden mellan ett El Niño-år och ett normalt år.
  4. Vilka är de planetariska faktorer som påverkar jordens klimat.
  5. Hur kan man gardera sig för skador i samband med översvämningar?
  6. Vilka risker kan förorsakas av ett kallt klimat?
  7. Se filmen Tornado! (1996) och utvärdera den ur riskgeografins synvinkel.
  8. Vilka klimatrisker kan drabba Finland?

Studentexamensuppgifter
Observera att det i många fall är nödvändigt att bekanta sig med även andra kapitel av kursen för att kunna skriva ett bra svar på uppgifterna, detta gäller i synnerhet jokerfrågorna som är värda 9 poäng.

9.2005: Östaten Tuvalu i Stilla havet består av nio korallöar. Den högsta punkten i Tuvalu är endast fyra meter ovanför havsytan. Havsytans nivå varierar emellertid. Ange tre faktorer som gör att havsytan stiger i Tuvalu, antingen temporärt eller permanent. Förklara också uppkomstmekanismerna för dessa faktorer.

Studentexsamen 9.2005

9.2004: Jämför med varandra Florida vid Förenta Staternas sydöstra kust och Bangladesh vid Asiens sydkust som områden där risker föreligger. Hurudana risker drabbar dessa områden, vad medför riskerna, och hur har man garderat sig mot riskerna?

3.2004: Nedan återges en notis ur tidningen Helsingin Sanomat, som berättar om översvämningarna i Kina i juli 2003. Skriv en fortsättning på notisen i form av en specialartikel, som i stora drag redogör för orsakerna till översvämningarna i Asien och för hur dessa påverkar människornas liv.

mars2004

9.2003: Risker i Australien, deras uttrycksformer och orsaker. Hur har man garderat sig mot riskerna?

9.2002: Ge en välgrundad redogörelse för de risker i anslutning till vattnets och luftens kretslopp som är sannolika i de områden (A-D) som anges på vidstående karta.

sept2002

3.2000: Uppkomsten och förekomsten av tropiska orkaner. Redogör för möjligheten att i Florida gardera sig mot ödeläggelse orsakad av orkaner. Använd dig även av vidstående tidningsnotis.

mars2000

3.1999: Översvämningarna som miljörisker. Vad beror översvämningarna på, var förekommer de och hur kan man på förhand förhindra deras uppkomst? Ge exempel på områden med anknytning till dessa frågeställningar.

3.1998: El Niño –fenomenet. Vad beror det på och vilka verkningar har det?

3.1997: Afrika hemsöks av olika slags hasardartade fenomen. Karaktärisera helt kort uttrycksformerna för dessa hasarder och redogör för orsakerna till dem.

9.1996: Bangladesh figurerar ofta i samband med hasardnyheter. Redogör för de hasarder som hotar Bangladesh, samt för deras uppkomst och följder. Begrunda också möjligheterna till förberedande åtgärder med hänsyn till hasarderna i landet.

3.1996: Vilka risker föreligger i olika delar av ett avrinningsområde, som sträcker sig från bergstrakter ända ner till havet?

3.1996: Växthuseffekten. Redogör för fenomenet, förändringarna i det och de faktorer som påverkar dessa förändringar. Vilka regionala följder kan man räkna med i anslutning till förändringarna i växthuseffekten? Vad har gjorts och vad kunde göras för att minska på problemen i anslutning till detta fenomen?

9.1995: Under den sista veckan av januari 1995 innehöll dagstidningarna dagligen nyheter om översvämningarna i Mellaneuropa samt kartor och teckningar rörande väderlek och översvämningar. Redogör för uppkomsten av översvämningarna. Hur har man i dessa områden garderat sig mot dylika situationer?

Studentexamen 9.1995

3.1992: Ur de bifogade kartorna framgår rutterna för två tropiska cykloner. Bedöm de ifrågavarande cyklonernas betydelse för de två områdena ur lokalbefolkningens synvinkel.

Studentexamen 3.1992

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi