Mygga

Farliga djur

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Farliga eller skadliga djur
Det finns djur som är farliga för människan på olika sätt. Djur som parasiterar på människan behandlas i avsnittet om parasiter, likaså de djur (oftast insekter), som sprider parasiter. Vissa djur sprider virus- och bakteriesjukdomar. Skadedjuren, som förstör odlingsväxter på åkrarna eller maten lagren, är de djur som förorsakar störst skada.

Bladlöss på epilobium
Bild 3.6: Bladlöss på duntrav, nyckelpigor livnär sig på bladlöss.

Skadedjur på grödor
En stor del av den årliga skörden förstörs av olika slag av insekter (bild 3.6). De flesta odlingsväxterna har ett flertal olika arter av skadedjur. Antalet och slaget av arter varierar med klimatet. Ju varmare klimatet är desto fler arter av skadedjur finns det.

Moderna jordbruksmetoder (monokulturer) och för ensidigt förädlade odlingsväxter gör riskerna för skador större. Skadedjuren bekämpas vanligen med gifter, pesticider, vilka medför sina egna risker (se avsnittet om livsmedelsproduktion). Vissa odlingsväxter har gjorts motståndskraftiga mot skadedjur genom förädling/genmanipulation.

 • Nematoder angriper i allmänhet växternas rötter och skadar näringsupptagningen. Nematoder försvårar odlingen av spannmål och grönsaker. Odlingen av vin i Europa hotades av en importerad nematod från Amerika.
 • Gräshoppor utgör den största faran för odlingsväxter i de torrare områdena i alla världsdelar. Gräshopporna förekommer vissa år i mycket stora mängder, de börjar då vandra och äter upp allt grönt i sin väg.
 • Bladlöss angriper alla slags odlingsväxter, de minskar/förstör skörden genom att de suger saft ur växten (se bild 3).
 • Fjärilar, eller egentligen deras larver angriper många växtarter, olika arter angriper olika delar av växterna.
 • Flugor av olika slag skadar skörden hos många odlingsväxter. I Finland förorsakar bland annat lök- och morotsflugan problem. Fritflugan angriper spannmål.
 • Skalbaggarna är en stor grupp insekter. Många odlingsväxter angrips av skalbaggar. I Finland har man skärpt kontrollen av potatisodlingar för att hindra coloradoskalbaggen från att få fotfäste i landet. I andra länder angriper skalbaggar bland annat majsodlingar och bomullsodlingar. I Europa förorsakar barkborrar stora skador i skogarna.
 • Också större djur såsom fåglar och däggdjur kan förorsaka skador, omfattningen är i allmänhet mindre än skadorna förorsakade av insekter.

Läs mera om hur skadedjur på olika odlingsväxter kan bekämpas. FAO är FN:s lantbruksorganisation, en av uppgifterna är skadedjursbekämpning. Läs mer om skadedjur och växtskydd i Norden.

Skadedjur i matlager och i konstruktioner
Mycket av den mat som människorna lyckats skörda förstörs av olika organismer. I vissa områden är råttor och andra gnagare stora marodörer, de både förstör maten och sprider sjukdomar. Den totala förlusten kan lokalt utgöra en tredjedel av skörden. Insekter av många olika slag angriper spannmålslager och andra matlager. I Finland kan man hitta jämförelsevis få skadedjur i matlagren.

Olikfärgade termithögar i norra Namibia
Bild 3.7: Olikfärgade termithögar i norra Namibia.

Skador på konstruktioner förorsakas främst av termiter som livnär sig på trä. Termiterna (bild 3.7) är egentligen tropiska insekter, men har oavsiktligt importerats till många storstäder, bland annat till London och Paris. Andra djur (råttor, möss husbockar och myror) gnager sönder huskonstruktioner, andra äter kläder och andra textilier.

Rovdjur
Vissa av djuren är farliga för att människan naturligt kan räknas till deras bytesdjur, numera har dessa rovdjur på grund av detta utrotats i stora områden. Varje år dödas många människor av rovdjur, jämför man denna siffra med dödsfall förorsakade av andra risker är siffran ändå mycket liten.

Lejon i Etosha
Bild 3.8: Lejon i Etosha, Namibia.

 • Krokodiler och alligatorer dödar människor som simmar och hämtar vatten.
 • Stora kattdjur, lejon (bild 3.8), pumor, jaguarer, tigrar m.fl. är vanligtvis inte farliga för människor, vissa individer lär sig ändå att människan är ett lätt byte, och kan göra stor skada.
 • Hajar har ett mycket sämre rykte än de förtjänar, ryktet är baserat mera på skräckfilmer än på verkligheten.
 • Vargar och björnar utgör fara i vissa områden, det är främst avvikande individer som utgör ett hot för människan och hennes husdjur.
 • Hundar, tama eller förvildade skadar och dödar många människor. Hundarna sprider dessutom ofta rabies.
 • Stora ormar som anakondor och boaormar, som kväver sitt byte, kan även döda människor.

Giftiga djur
Många djur är farliga för människan "av misstag", de försvarar sig, bild 3.9-11.

 • Giftormarnas normala byte är olika små djur, de biter människor i självförsvar. Ca 400 ormarter anses vara farliga för människan. De flesta dödsfallen p.g.a. ormbett sker i Asien, årligen dör ungefär 40 000 människor p.g.a. ormbett. Till de farligaste arterna hör kobra och svart mamba. Ormgiftet är vanligtvis ett protein med enzymverkan.
 • Stick av bin och getingar och vissa arter av myror kan framkalla stark allergisk, t.o.m. dödlig reaktion hos vissa människor. En icke allergisk person kan tåla mer än 100 getingstick (>1000 stick). Bin och getingar utgör i Finland liksom i många andra länder en större fara än ormarna.
 • Spindlar och skorpioner har gift som de normalt använder för att döda insekter eller små däggdjur och fåglar med. I Norden finns det inte farliga spindlar eller skorpioner, i hela världen kan färre än tio spindelarter anses vara farliga. I hela världen finns det 20 - 25 dödligt giftiga skorpionarter. Antalet dödsfall är flera hundra per år.
 • Giftiga djur finns också bland snäckor, fiskar, grodor, ödlor och tusenfotingar. Mer om giftiga djur kan du läsa här.

Huggorm
Bild 3.9: En liten huggorm.

Geting
Bild 3.10: Getingen äter pollen och insekter.

Korsspindel
Bild 3.11: En ofarlig korsspindel.

Växtätare och hjorddjur
Djur som i vanliga fall är helt fredliga kan provoceras av oförsiktiga turister eller känna sig eller sina ungar hotade och genom det bli farliga. Djurhjordar, till exempel gnuer, som kommer i rörelse kan trampa ner allt i deras väg, en ilsken elefant plattar lätt till en bil. En finsk älg som skiljs från sin kalv kan också gå till anfall.

Litteratur:

Kalliola, Iiris; Nummelin, Matti: Kaukomatkaajan luontoharmeja. Kummallisia, vaarallisia ja pelottavia etelän eliöitä. Kustannus Oy Tammi Helsinki 2001. ISBN 951-31-2211-5

Nagle, Garrett: Hazards. Thomas Nelson and Sons Ltd, Walton-on-Thames 1998. ISBN 0-17-490022-8

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi