Tromb?

El Niño

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

El Niño och la Niña (Läroboken s. 37)
En av de allvarligaste störningarna i klimatet är El Niño-fenomenet. El Niño betyder "julens barn" (gossebarnet) eftersom det är en förändring som ofta först börjar synas vid jultiden. El Niño är ett omsvängt väderförhållande som drabbar länderna nära ekvatorn vid Stilla oceanen. Normalt har El Niño återkommit ca två gånger per årtionde, det förefaller som om frekvensen skulle ha ökat under de senaste årtiondena. Exakt vad som utlöser El Niño är inte klart, men det tycks finnas ett samband med de klimatstörningar som kan observeras samtidigt i Europa, NAO. El Niño var särskilt stark år 1997-1998.

La Niña (flickebarnet) är en kraftig förstärkning av klimatets normalläge.

Lufttrycksbältena och de globala vindarna på marknivå.
Bild 2.5: Lufttrycksbältena och de globala vindarna på marknivå.

Normalt klimat
Normala år blåser passadvindarna stadigt västerut utanför Sydamerikas kust, se vindarnas normala riktningar i bild 2.5. Vindarna för med sig varmt ytvatten till Sydostasien. Peruströmmen hämtar kallt vatten till Sydamerikas västra kust, vattnet är ca 5 grader kallare utanför Peru än i Sydostasien. Vattnet är kallt och näringsrikt uppvällningsvatten och där trivs växt- och djurplankton som i sin tur utgör föda åt stora mängder fisk, fisken i sin tur utgör föda för fåglar.

Befolkningen längs kusten livnär sig i stor utsträckning på fiske. Området utanför Peru hör normalt till världens bästa fiskevatten. Peruströmmen bidrar också till att Sydamerikas kust normalt har ett torrt klimat (Atacamaöknen). Över Sydostasien bildas ett kraftigt lågtryck, den fuktiga, varma luften stiger, avkyls och vattenångan kondenseras och det regnar mycket.

Områden där klimatstörningar är vanliga
Bild 2.6: Områden där klimatstörningar är vanliga.

El NIño-år
Vid jultiden brukar man kunna observera de första tecknena på el Niño. Områden som regelbundet drabbas av klimatstörningar visas i bild 2.6. El Niño för med sig följande förändringar:

  • Havsvattnets temperatur utanför Peru stiger med flera grader, Peruströmmen försvagas. Följ med förändringarna i havstemperaturen i följande temperaturanimation, observera de starka förändringarna åren 1997 och 1998.
  • Sydostpassaden försvagas, vinden blåser i stället från väster.
  • Det varma vattnet är näringsfattigt, fisken försvinner, fåglar svälter ihjäl och fiskarna blir utan fångst.
  • Regnet som normalt faller i Sydostasien faller över havet eller på Sydamerikas kust och förorsakar där svåra översvämningar och jordskred.
  • Monsunen försvagas, då regnen uteblir, blir torkan blir svår och skörden dålig.
  • Bränder, bland annat i Indonesien uppstod 1997-1998 bränder som förstörde mycket skog. Röken var så kraftig att den försvårade flygtrafiken.
  • Kelvins vågor gör att vattenytan på Sydamerikas västkust stiger. Normalt ser passadvindarna till att havsnivån är högre i Sydostasien än vid Nord- och Sydamerikas kuster. När vindarna upphör eller försvagas stiger havsnivån i väster och kan förorsaka svåra översvämningar.

Kan man gardera sig mot El Niños skadeverkningar?
Ingen kan förutspå när El Niño inträffar eller hur långvarig den kommer att bli. Det är därför mycket svårt att vidta åtgärder mot skadeverkningarna. Det finns ändå något man kan göra:

  • Byggnadsförbud på områden som ligger i farozonen. I många av städerna i västra Sydamerika finns det mycket slumbebyggelse på områden som hotas av vattenmassor när det regnar mycket, andra områden ligger nära havet och hotas av översvämning.
  • Övervakning av förändringar i havsvattnets temperatur.
  • Det bör finnas en beredskap att anpassa valet av odlingsväxter till ovanlig torka (Australien, Sydostasien) eller till ovanligt mycket regn (Sydamerika).

Mera om klimatstörningar finns på följande adresser:
Europeiska rymdorganisationen
University of South California
Forskning och Framtid
University of Reading

Litteratur:

Karttunen, Hannu; Koistinen, Jarmo; Saltikoff, Elena; Manner, Olli: Ilmakehä ja sää. Ursan julkaisuja 62. Tähtiteteellinen yhdistys Ursa, Helsinki 1998. ISBN 951-9269-87-8

Suomalainen sääkirja, etanasta EL Niñoon. Juhani Rinne, Jarmo Koistinen ja Elena Saltikoff (toim.). Otava, Helsinki 1998. ISBN: 951-1-15483-4

Nagle, Garrett: Hazards. Thomas Nelson and Sons Ltd, Walton-on-Thames 1998. ISBN 0-17-490022-8

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi