Mygga

Uppgifter: Naturen

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Övningsuppgifter

  1. Välj ut ett område från varje kontinent och jämför de hot som den levande naturen utgör. Finns det skillnader mellan de olika områdena. Vilken är orsaken till skillnaderna?
  2. Du skall bege dig som turist till Filippinernas huvudstad Manila. Vilka hot från den levande naturen behöver du beakta inför resan och när du är framme? Om du skall vistas i landet en längre tid och också röra dig utanför stadsområdet behöver du ta flera risker i beaktande, vilka?
  3. Vilka hot från den levande naturen måste en lantbrukare i Kenya beakta?
  4. Utvecklingen av mediciner och vaccin mot malaria har framskridit mycket långsamt. Studera kartor och material om malarians utbredning och försök hitta en förklaring till detta. Vilka är de samhälleliga konsekvenserna av malaria?
  5. En finländsk bonde bosatt i Ilomants i östra Finland utsätts för jämförelsevis få hot från den levande naturen. Vilka risker utsätts hans egendomar och odlingsmarker för?

Studentexamensuppgifter
Observera att det i många fall är nödvändigt att bekanta sig med även andra kapitel av kursen för att kunna skriva ett bra svar på uppgifterna, detta gäller i synnerhet jokerfrågorna som är värda 9 poäng.

9.2005: Redogör för växtsjukdomar och skadedjur som risker för jordbruket. Hur kan man skydda sig för dem?

9.1997: Den levande naturen som hälsorisk på Jorden. Redogör för temat även ur regional synvinkel.

3.1997: Afrika hemsöks av olika slags hasardartade fenomen. Karaktärisera helt kort uttrycksformerna för dessa hasarder och redogör för orsakerna till dem.

Föregående

 

Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi