Giraff

Tropiska skogar

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Hoten mot de tropiska skogarna (Läroboken s. 71)
Skövlingen av skogar har drabbat de tropiska regnskogarna och torrskogarna mest. Kartan från UNEP visar hur skogarnas utbredning förändrats, enligt vissa uppskattningar minskar skogsarealen med 9 400 000 ha/år, (FAO 2000). Den viktigaste orsaken till att skogarna huggs ned är behovet av mera odlings- och betesmark. Fler orsaker till att skogsarealen minskar finns i listan nedan.

Ved till försäljning
Bild 4.7: Ved till försäljning längs en väg i norra Namibia.

 • Röjning av odlingsmark och betesmark, mer än hälften av skogarna avverkas för att ge plats för odlingar och betesmarker. Fattiga bönder som behöver mera odlingsmark för att överleva idkar svedjebruk på små arealer. Plantager för odling av penninggrödor kräver att stora arealer röjs. Vanliga odlingsväxter på plantagerna är majs, oljepalmer och soja. Köttproduktion i stor skala kräver också stora betesmarker. I Brasilien producerar man mycket kött för export. En del av utfodringen sker med grödor från plantager. Skogsbränderna är många.
 • Bränslet till matlagning tas från skogen i närheten av byarna (bild 4.7).
 • Virkesavverkningar för papperstillverkning eller produktion av möbler för industriländerna är bland annat i Indonesien ett stort problem, avverkningarna är ofta olagliga. Korruption försvårar övervakningen.
 • Gruvdrift för utvinning av guld (Amazonas), uran (Australien) och andra mineraler sker i flera områden med ursprunglig regnskog och ursprungsbefolkning, ursprungsbefolkningens situation och rättigheter beaktas ofta inte alls. Områden med gruvdrift och mineralutvinning.
 • Vägbyggen dras genom områden med regnskog, detta leder till ännu mera vägar och mer avverkning och mera inflyttning.
 • Städer breder snabbt ut sig också i områden med tropiska skogar.
 • Dammbyggen för energiproduktion eller vattenreglering täcker stora arealer, ofta i områden med regnskog. Stora dammar finns bland annat i Brasilien och Thailand.
 • Plantering av främmande trädslag. Den ursprungliga skogen ersätts med snabbväxande trädslag, ofta eukalyptus. Problemet med eukalyptus är att odling av andra växter under träden är omöjlig. I allmänhet är trädodlingarna mycket artfattigare än den ursprungliga skogen.

Babobabträd i norra Namibia
Bild 4.8: Ett av de relativt få baobabträd
som finns kvar i norra Namibia.

Konsekvenser av skogsskövlingen
Följderna av skogsskövlingen är många. Vissa har omedelbara konsekvenser andra följder ser man först efter en längre tid. Skövlingen av skogarna har inte upphört men hastigheten har minskat något under de senaste åren.

 • Erosion och utarmning. Jordmånen i regnskogen är näringsfattig och kan odlas under en kort tid. Regnen sköljer ut de näringsämnen som finns, och då skogen är avverkad sköljs också jordmånen med, erosion (4.8).
 • Biodiversiteten minskar kraftigt då skogen avverkas. Arealerna minskar och biotoper förstörs. Arter försvinner innan de identifierats.
 • Ursprungsbefolkningens existensmöjligheter minskar. Ursprungsbefolkning finns i många områden av de hotade tropiska skogarna.
 • Klimatet förändras globalt och lokalt. Regnskogarna är en viktig del i kolets kretslopp, 25 % av de växthusgasutsläpp som människan förorsakar kommer från skogsavverkningar. Regnmängderna minskar när skogarna avverkas. Möjligheterna för skogen att återväxa blir därigenom mycket mindre.
 • Svälten ökar. I många områden utgör skogen en viktig källa för livsmedel. Mathållningen blir ensidigare när skogen förstörs. Under år när skördarna på åkrarna slår fel är skogens betydelse stor.

Skydd av tropiska skogar
Många länder har gjort upp planer för att skydda sina tropiska skogar. Länderna börjar inse att skogarna är en tillgång i sitt ursprungstillstånd, och att illegal avverkning har många negativa konsekvenser. Nya läkemedel kan hittas bland växter och djur, naturturismen kan bli en viktig inkomstkälla.

Skogsåkrar, "agroforestry", och andra miljövänligare jordbruksmetoder bidrar till ett hållbart utnyttjande av skogarna. En viss återväxt av skogen sker då åkrarna överges. Åkrar röjda i regnskog ger bra skörd bara under några år.

Litteratur:

Goudie Andrew, Viles Heather: The earth transformed, an introduction to human impacts on the environment. Blackwell publishers, Oxford 1997. ISBN 0-631-19465-7

Ympäristötilasto. Environment statistics. Tilastokeskus, Ympäristö ja luonnonvarat 2000:1. Yliopistopaino, Helsinki 2000.

Nagle, Garrett: Hazards. Thomas Nelson and Sons Ltd, Walton-on-Thames 1998. ISBN 0-17-490022-8

Föregående

Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi