Hamn

Uppgifter: produktion

Startsida
Studiehandledning

Endogena risker
Jordbävningar
Vulkanism
Tsunami

Övningsuppgifter

Klimatet: förändringar
Drivhuseffekten
El Niño
Vädrets nycker, hetta
Vädrets nycker, köld
Stormar
Översvämningar
Övningsuppgifter

Den levande naturen
Farliga eller skadliga djur
Sjukdomar, allmänt
Sjukdomar, lista

Övningsuppgifter

Hotade ekosystem
Tropiska skogar
Haven

Övningsuppgifter

Befolkningen: Tillväxt
Städer och migration
U-land/I-land
Turismen
Krig och terrorism
Övningsuppgifter

Produktion: Livsmedel
Rent vatten
Tekniska hasarder, konsumtion
Övningsuppgifter

Övningsuppgifter

  1. Bekanta dig med begreppet hållbar utveckling. Arbetet för "Agenda 21" på Åland har haft stor framgång. Ta reda på mer om projektet. Finns det något du kunde överföra till din egen vardag?
  2. Vattenproblemet är ett viktigt tema. Fundera över din egen förbrukning. Bokför din ungefärliga förbrukning under en dag, eller helst en hel vecka. Kommer du närmare en amerikan i förbrukningen eller är du en typisk finländare? Hur mycket av det du äter har odlats med konstbevattning?
  3. Geografin i ett morgonmål. Fundera över vilket ursprung matvarorna på ditt matbord har. Gå till butiken och tänk dig att du skall köpa matvaror för ett veckoslut. Försök hitta de minst beresta produkterna. Går det alltid att köpa inhemska produkter? Inverkar du på skövlingen av regnskogen genom dina val?
  4. Konsumtionsvaror. Ta en titt i klädskåpet. Gör en lista på ursprungslandet för de skor och kläder du har. Vad vet du om industri och arbetskraft i ursprungsländerna?
  5. Förpackningar. Ta en runda i en butik och titta på förpackningarna. Är förpackningarna motiverade eller nödvändiga för att varan skall hålla?
  6. Kemikalier. Titta genom köks- och städskåp därhemma. Också innehållet i badrums- och medicinskåpet kan vara intressanta i fråga om kemikalier. Är kemikalierna giftiga, är de nödvändiga? Finns det eventuellt miljövänligare alternativ?

Studentexamensuppgifter
Observera att det i många fall är nödvändigt att bekanta sig med även andra kapitel av kursen för att kunna skriva ett bra svar på uppgifterna, detta gäller i synnerhet jokerfrågorna som är värda 9 poäng.

3.2005: Risker beroende på människans verksamhet i Kina. Presentera i ditt svar både lokala och globala risker. Utnyttja vidstående material i ditt svar och motivera varför dessa risker ansluter sig just till Kina.

studentexamen 16 mars 2005

9.2003: Problem förknippade med användningen av sötvatten på jorden.

3.2003: Ställ tre geografiska frågor om hungerproblemet på jordklotet och svara på dessa frågor.

3.2002: Vidstående karta visar ett exempel på en liten sydfinländsk kyrkby. Vilka problem kan förekomma i området på basis av den information som kartan ger? Ange sex problem, och motivera slutsatserna.

Studentexamen 3.2002

9.2001: Verkningarna av skadliga utsläpp kan uppträda långt från utsläppens källa. Hur sprider sig skadliga utsläpp? Ge exempel.

3.2001: I en ådal i de schweiziska Alperna med bosättning i dalbottnen avverkar man skogen på dalsluttningarna. De nedre delarna av sluttningarna röjs till åker, och de övre delarna börjar man använda som betesmark. Dessutom öppnar man ett slalomcentrum i området. Vilka sannolika konsekvenser har dessa åtgärder för den del av dalen där förändringen sker och områdena nedströms ån?

3.2001: Jorderosionen i olika klimatzoner och dess betydelse för människan. (jokerfråga)

9 2000: Behandla problemen kring den ökade näringsproduktionen på jordklotet

9.1999: Bevattningsverksamheten samt möjligheter och risker som ansluter sig till den.

9.1998: Japan som riskernas och möjligheternas land.)

3.1998: Vad menar man med hållbar utveckling? Vilka mål eftersträvas, och hur kan man uppnå hållbar utveckling? (Jokerfråga)

9.1997: Erosionen som naturfenomen och som ett av människan orsakat problem. Hur kan erosionsproblemet förebyggas? (Jokerfråga).

9.1997: Diskutera orsakerna till svältproblemet på Jorden.

9.1992: Miljöproblemen i utvecklingsländerna. Redogör för orsaker till problemen och för möjligheter att lösa dem. (Jokerfråga)

Föregående
Utbildningsstyrelsen Distansgymnasiet
EDU.fi